Regulamin
Spis treści

   

  REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIMAX DROGERIA I DELIKATESY EUROPEJSKIE I USA

   

   

  I. Definicje

  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

  2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

  3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego FIMAX TRADE Maciej Fidala;

  4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.niemieckachemia.pl , www.drogeriausa.pl , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

  5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

  6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy FIMAX TRADE a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

  7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

  8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

  9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

   

  II. Postanowienia ogólne

  2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.niemieckachemia.pl , www.drogeriusa.pl.

  2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  2.3. Sklep internetowy, działający pod www.niemieckachemia.pl , www.drogeriausa.pl, prowadzony jest przez FIMAX TRADE MAciej Fidala, Łódź ul. Stalowa 3, 91-859 ŁÓDŹ.

  2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

  a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

  b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

  c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

  d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

  2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

  a.) Przeglądarka internetowa "Internet Explorer" w wersji 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletu Java i ActiveX, lub:

  b.) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 27.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java, ActiveX,

  c.) minimalna rozdzielczość ekranu 800 x 600 pikseli.

  2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

  2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa [prowadzący Sklep] zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

  2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu [adres internetowy] oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

  2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

   

  III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

  3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

  3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

  3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

  3.4. FIRMA FIMAX TRADE może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

  a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

  b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

  c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez FIMAX TRADE za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię FIMAX TRADE.

  3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody FIMAX TRADE

  3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

  3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

  b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

  c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

  d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla prowadzącego FIMAX TRADE Maciej Fidala

  e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

  f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

   

  IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

  4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.niemieckachemia.pl lub: www.drogeriausa.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

  4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

  4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

  4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

  a.) przedmiotu zamówienia,

  b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

  c.) wybranej metody płatności,

  d.) wybranego sposobu dostawy,

  e.) czasu dostawy,

  4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

  4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z [prowadzącym Sklep] Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

  4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

  4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

  4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

   

  V. Dostawa

  5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

  5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się: przesyłką kurierską DHL Express, przesyłką InPost, lub istnieje możliwość odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym: "Chemia Prosto z Niemiec" ul. Inflancka 45 Łódź. Informacje o kosztach dostawy znajdują się w odnośniku:

  http://niemieckachemia.pl/Darmowa-dostawa-cabout-pol-15.html

   

  Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

  5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 24 godzin do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

  5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.niemieckachemia.pl, lub: www.drogeriausa.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

  Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

   

  VI. Ceny i metody płatności

  6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki

  6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

  a.) przelewem na numer konta bankowego 34 1050 1461 1000 0090 6509 7066,

  b.) płatnością w systemie PayPal, lub PayU,

  c.) zapłata kartą płatniczą: Bank Millennium, Bank Pekao S.A (Pekao24Przelew), Bank Polskiej Spółdzielczości, Citibank Handlowy S.A, Inteligo (Płacę z Inteligo), Alior Bank S.A., American Express, Delta Visa Debit, Diners Club,  MasterCard, Mastercard Electronic, MasterCard Mobile, Visa, Visa Delta/Debit, Visa Electron, Płacę z IKO, Plus Bank, PKO Bank Polski S.A. (iPKO), Nordea Bank Polska S.A, mBank, mBank (mTransfer).

  d.) przy opcji odbioru osobistego w siedzibie sklepu: "Chemia Prosto z Niemiec" w Łodzi na ul. Inflanckiej 45, klient ma prawo dokonać płatności gotówką, lub kartą płatniczą.

   

  VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

  7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie do 14 dni i wysyłając je na adres: Łódź ul. Stalowa 3, 91-859 ŁÓDŹ, lub: biuro@fimax.pl, podane w niniejszym Regulaminie.

  7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru [chyba, że sklep internetowy dostarcza usługi].

  7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku [należy usunąć te wyjątki z poniższej listy, które nie odpowiadają profilowi danego sklepu internetowego]

  • rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez sklep internetowy, przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy;
  • towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

  7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

  FIMAX TRADE Maciej Fidala ul. Stalowa 3, 91-859 ŁÓDŹ.

  7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

  7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

   

  VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

  8.1. FIMAX TRADE Maciej Fidala z siedzibą ul. Stalowa 3, 91-859 ŁÓDŹ, jako sprzedawca, odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

  8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@fimax.pl. FIMAX TRADE zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

  8.3. FIMAX TRADE Maciej Fidala nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

   

  IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

  9.1. FIMAX TRADE Maciej Fidala podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

  9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić FIMAX TRADE Maciej Fidala o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

  9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Łódź ul. Stalowa 3, 91-859 ŁÓDŹ, mailowo pod adres biuro@fimax.pl, lub przy użyciu formularza kontaktowego.

  9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

  9.5. FIMAX TRADE Maciej Fidala zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

   

  X. Postanowienia końcowe

  10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy FIMAX TRADE Maciej Fidala a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

  10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy FIMAX TRADE Maciej Fidala a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę FIMAX TRADE Maciej Fidala.

  10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

   

  Prawa osoby, której dane dotyczą

  Na podstawie RODO masz prawo do:

  •    żądania dostępu do swoich danych osobowych;

  •    żądania sprostowania swoich danych osobowych;

  •    żądania usunięcia swoich danych osobowych;

  •    żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  •    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

  •    żądania przenoszenia danych osobowych.

   

  Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

  W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

  Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

  Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane.

  Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:

  •    dostępu do danych osobowych;

  •    uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

  •    uzyskania kopii swoich danych osobowych.

   

  Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@fimax.pl

  Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

  Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych.

  Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych.

  Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@fimax.pl.

  Jeżeli dokonałeś rejestracji w Sklepie Internetowym swoje dane osobowe możesz sprostować i uzupełniać samodzielnie po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym.

  Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

  Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

  •    Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

  •    wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;

  •    Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

  •    wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;

  •    wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.

   

  Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

  Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: info@cosslodkiego.com.pl

  Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

  Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

  •    kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;

  •    gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

  •    Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;

  •    gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

   

  Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres:biuro@fimax.pl

  Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

  Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

  •    przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;

  •    przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

   

  Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@fimax.pl

  Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

  Masz prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

  Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

  Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: info@cosslodkiego.com.pl

  Prawo do cofnięcia zgody

  Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

  Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

  Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres:biuro@fimax.pl lub skorzystać z odpowiednich funkcjonalności w Koncie.

  Skarga do organu nadzorczego

  Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

  W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

   

  Pliki „cookies”

  Informacje ogólne

  Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu internetowego są używane pliki „cookies", zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku korzystaniem ze Sklepu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Sklepu Internetowego.

  Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Sklep internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb.

  Pliki "cookies" zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

   

  Bezpieczeństwo

  Stosowane przez nas pliki "cookies" są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki „cookies” wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

   

  Rodzaje plików „cookies”

  Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:

  •    Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

  •    Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

   

  Cele

  Wykorzystujemy także pliki "cookies" podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

  •    tworzenia statystyk – pomagających zrozumieć sposób korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics – przez Google Inc. z siedzibą w USA,

  •    określania profilu Klientów – a następnie wyświetlania dopasowanych pod jego kątem materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense oraz Google Adwords – przez Google Inc. z siedzibą w USA,

  •    analizowania aktywności Klientów – dopasowywania wyświetlanych im treści do ich profilu, co umożliwia ulepszanie zarządzania kampaniami reklamowymi za pośrednictwem narzędzi analitycznych DoubleClick – przez Google Inc. z siedzibą w USA,

  •    popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com – przez Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii,

  •    prezentowania i wyrażenia opinii na stronach internetowych zewnętrznego serwisu internetowego Ceneo.pl – przez Ceneo.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

  •    popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com przez Instagram LLC. z siedzibą w USA,

  •    popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego twitter.com – przez Twitter Inc. z siedzibą w USA,

   

  Aby poznać zasady korzystania z Cookies, zalecamy zapoznanie się politykami prywatności wyżej wskazanych firm.

  Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci lub czasie skorzystania ze strony internetowej.

  Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/.

  Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  §10. Postanowienia końcowe

  1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcą umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy/Usługodawcy.
  2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy/Usługodawcy (Sprzedawca/Usługodawca może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r. poz. 1204 ze zm) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).
  4. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Kupujących oraz Usługobiorców) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo mają zawsze powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
  5. Zmiana treści Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zmianach, przed dniem wejścia ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie składania zamówienia. W wypadku, jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze sklepu internetowego.
  6. Promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
  7. Niniejszy regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na stronę pt. „Regulamin” i dokonanie wydruku lub pobranie pliku PDF i zapisanie go na trwały nośnik.
  8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

   

  Regulamin pośrednictwa przewozu przesyłek oraz usług pocztowych w obrocie krajowym FIMAX TRADE

   

   

  § 1. Postanowienia ogólne 


  1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług operatorskich w pośrednictwie Przewozu Przesyłek oraz Usług pocztowych w obrocie krajowym przez firmę FIMAX TRADE, ul. Stalowa 3 91-859 Łódź, zwaną dalej Operatorem. 

  1.2. Zakres działalności FIMAX TRADE. obejmuje obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej . 

  1.3. FIMAX TRADE Świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, prawnych, jak i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. 

   

  1.4 Katalog świadczonych usług pocztowych

  1) Przyjmowanie, rejestrowanie, sortowanie, doręczanie następujących przesyłek pocztowych:

  a) przesyłka listowa zwykła;

  b) przesyłka listowa polecona;

  c) paczka pocztowa

  2) usługi dodatkowe w następującym zakresie:

  a) usługa awizowania przesyłki pocztowej (w tym także paczki pocztowe) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

  b) usługa doręczenia przesyłki pocztowej do wybranej przez klienta lokalizacji;

  c) usługa zwrotnego potwierdzenia odbioru;

  d)usługa przesyłki pocztowej za pobraniem;  § 2. Definicje pojęć 

   

   

  2.1 Operator – FIMAX TRADE Łódź ul. Stalowa 3 . NIP: 727-119-87-33,

  REGON: 473054340, 

  2.2. Cennik - dokument, który określa wagę i gabaryty Przesyłek wraz z podziałem na kategorie cenowe usług Świadczonych przez Operatora oraz określający terminy, w jakich te usługi mogą zostać zrealizowane. 
  2.3. List przewozowy - dokument stanowiący dowód zawarcia umowy, którym może być także przekaz elektroniczny, wydruk komputerowy lub inny dokument zawierający dane. 
  2.4. Dni roboczedni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
  2.5. Nadawca - nadawca rzeczywisty, którym jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zleca wykonanie usługi Przesyłki przez Kuriera do Odbiorcy za pośrednictwem Operatora. . 
  2.6. Odbiorca lub Adresat - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która jest wymienionym przez Nadawcę odbiorcą Przesyłki. 
  2.7. Kurier - zewnętrzna firma świadcząca usługi kurierskie oraz osoba świadcząca usługi kurierskiej w imieniu tej firmy działająca na podstawie zawartej z nią umowy. 
  2.8. Paleta - rzecz lub rzeczy o wadze powyżej 30,00 kg skonsolidowane na sztywnej konstrukcji służącej do transportu większej ilości rzeczy przyjętych do przewozu; 
  2.9. Płatnik - podmiot dokonujący zapłaty, na rzecz Operatora, za zlecenie wykonania usług za pośrednictwem Operatora.
  2.10. Przesyłka - rzeczy przyjęte do przewozu i doręczenia na podstawie Listu Przewozowego, Oświadczenia oraz za pomocą przesłanego zlecenia na e-mail lub przez stronę internetową lub innego dokumentu przewozowego. 
  2.11. Paczka - rzecz lub rzeczy umieszczone w pojedynczym opakowaniu. 
  2.12. Przesyłka kopertowa (dalej „koperta”) - rzecz lub rzeczy umieszczone w papierowej bąbelkowej kopercie lub kartonowej kopercie ważące łącznie z opakowaniem do 1kg. 
  2.13. Przesyłka za pobraniem - usługa polegająca na doręczeniu Przesyłki i pobraniu od Adresata lub Odbiorcy określonej na Liście przewozowym kwoty pieniężnej i przekazanie jej, w terminie do 11 dni roboczych - licząc od następnego dnia roboczego po doręczeniu Przesyłki - na określony adres lub wskazane konto bankowe Nadawcy Przesyłki. Za dzień przekazania pobrania określa się dzień złożenia polecenia przelewu lub przekazu pocztowego. 
  2.14. Przewóz Przesyłek – świadczone za pośrednictwem Operatora usługi Kuriera nie mające charakteru powszechnego, polegające na zarobkowym, przyspieszonym przewozie i doręczaniu Przesyłek w przewidywanym lub gwarantowanym terminie na podstawie i zgodnie z przepisami Ustawy z 15.11.1984 r. Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz.601, z późn. zm.) nie stanowiące Usługi pocztowej. 
  2.15. Regulamin - niniejszy regulamin. 
  2.16. Usługa pocztowa - usługa wykonywana zarobkowo w obrocie krajowym polegająca na przyjmowaniu, przewozie oraz doręczaniu Przesyłek.
  2.17. Zleceniodawca - to osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zleca Operatorowi zlecenie wykonania usługi przewozowej lub pocztowej przez Kuriera. 

  § 3. Zakres obowiązywania 

   


  3.1 Wypełnienie przez Nadawcę Listu Przewozowego lub bezpośrednie przedstawienie zlecenia pisemnego lub ustnego, bądź przesłanie zlecenia na e-mail lub też przez stronę internetową jest dowodem zapoznania się i akceptacji treści niniejszego Regulaminu oraz Cennika. Jednocześnie w tym momencie wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Cennika stają się wiążące dla obu stron chyba, że postanowienia odrębnej umowy zawartej pomiędzy stronami stanowią inaczej. 

  § 4. Wykluczenia z przewozu 

   

   

   

  4.1.Z usług Operatora i Kuriera, dotyczących pośrednictwa w zleceniach przewozu wyklucza się następujące rzeczy: 
  - których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów prawa, 
  - które z powodu swoich rozmiarów bądź masy lub innych właściwości albo ze względu na urządzenia Operatora i Kuriera nie nadają się do przewozu środkami transportowymi, 
  - niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów prawa, w tym w szczególności materiały łatwopalne, wybuchowe, radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń lub amunicję. 
  - zawierające: gotówkę, papiery wartościowe lub inne dokumenty o charakterze płatniczym; -dokumenty osobiste (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy itp.

  -przedmioty wartościowe (wyroby jubilerskie, srebro, złoto, kamienie szlachetne, dzieła sztuki, antyki, numizmatyki dużej wartości itp.);

  - futra i skóry zwierząt;

  -artykuły szybko psujące się, wymagające specjalnych warunków przewozu;

  -towary i substancje chemicznie i biologicznie aktywne; rozpuszczalniki, farby, kleje, łatwopalne żywice, butle sprężonego powietrza oraz inne przedmioty zawierające gazy; -żywe zwierzęta

  -alkohol i wyroby alkoholowe bez polskich znaków akcyzowych;

  - tytoń i wyroby tytoniowe bez polskich znaków akcyzowych;

  - leki wymagające specjalnych warunków przewozu;

  - materiały pornograficzne;

  -inne towary, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób mających z nimi styczność, bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne przesyłki;

  - inne towary, które ze względu na obowiązujące przepisy ustawy Prawo pocztowe, są zabronione lub też ustawa przewiduje wyłączność świadczenia określonych usług przez operatora 
  4.2. Ponadto Operator i Kurier nie przyjmuje do Przewozu Przesyłek: 
  - zawierających narkotyki, leki, środki psychotropowe, z wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje, 
  - zawierających rośliny i zwierzęta, 
  - zawierających zwłoki i szczątki zwłok ludzkich i zwierzęcych
  - mających na opakowaniu lub widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo, 
  - z dziełami sztuki, antykami, kamieniami i metalami szlachetnymi w jakiejkolwiek postaci bądź formie, walutami, zbywalnymi papierami wartościowymi, certyfikatami, znakami legitymacyjnymi, 
  - zawierających rzeczy łatwo psujące się, alkohol, 
  - wszelkich Przesyłek, które swoimi specyficznymi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osób mających z nimi styczność bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne Przesyłki. 
  4.3. W przypadku stwierdzenia przez Kuriera, że Nadawca naruszył powyższe postanowienia wówczas zapłaci on karę umowną w wysokości dziesięciokrotnej kwoty należnej Operatorowi z tytułu wykonania usługi pośrednictwa w usługach dotyczących przewozu i/lub usług dotyczących przewozu. Zapłata kary, o której mowa powyżej nie pozbawia Operatora prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych. Postanowienia niniejszego punktu nie stosuje się do usług świadczonych na rzecz konsumentów. 
  4.4. Operator i Kurier może odmówić wykonania usługi, w szczególności w następujących przypadkach: 
  - niemożności jej wykonania z uwagi na określony czas lub miejsce dostarczenia Przesyłki, 
  - niewłaściwego zabezpieczenia Przesyłki przez Nadawcę, 
  - gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub wagi Przesyłki nie zgadza się ze stanem faktycznym, 
  - gdy wartość Przesyłki przekracza kwotę 100.000,00 zł. 

  § 5. Warunki świadczenia usług 

   

  5.1 Przesyłka po telefonicznym i/lub e-mailowym i/lub internetowym zgłoszeniu przez Nadawcę lub Zleceniodawcę jest odbierana spod wskazanego adresu w danej lokalizacji, bądź może zostać nadana w Biurze Obsługi Klienta w godzinach otwarcia 10-18. 
  5.2. Operator zleca wykonanie usługi, a Kurier przesyła Przesyłki w przewidywanym terminie doręczenia lub gwarantowanym terminie doręczenia, ktory wynosi:

  a)list zwykły nie później niż 72 godziny po dniu nadania

  b)list polecony i list za zwrotnym potwierdzeniem odbioru- 48 godzin

  5.3Termin określony w punkcie 5.2 dotyczy przesyłek nadanych do godziny 16.00.

  5.4 W przypadku nadania przesyłek po godzinie 16.00 , traktowane one będą jako nadane w dniu następnym.

  5.5 Czas doręczenia przesyłek liczony jest w dniach roboczych (nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy).


  5.6. Standardem jest dostarczanie Przesyłki do rąk własnych Odbiorcy. W przypadku gdy Odbiorcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej Przesyłkę pozostawia się za pokwitowaniem w kancelarii, recepcji lub też w miejscu pełniącym podobną funkcję. 
  5.7. W przypadku gdy Odbiorca odmówi przyjęcia Przesyłki jest ona zwracana Nadawcy. W przypadku gdy Nadawca także odmówi przyjęcia takiej Przesyłki, Przesyłkę przechowuje Kurier lub Operator na zasadach opisanych w pkt 5.8
  5.8. Kurier lub Operator przechowuje Przesyłkę, o której mowa w pkt 5.7. przez okres 30 dni od terminu odbioru Przesyłki. Jeśli w tym terminie Nadawca nie wskaże wykonalnych wskazówek do usunięcia przeszkody w przewozie, Kurier lub Operator na zasadach określonych w przepisach prawa dokona likwidacji takiej Przesyłki. 
  5.9. Nadawcę odmawiającego przyjęcia Przesyłki uważa się za poinformowanego o zamierzonej likwidacji Przesyłki. Koszty przewozu (w obie strony) oraz przechowania ponosi w całości Nadawca. 
  5.10. W przypadku wykonywania usługi pośrednictwa w przewozie przesyłek lub usługi Przewozu Przesyłek, Usługi pocztowej lub usługi dodatkowej na zlecenie Zleceniodawcy i na jego koszt, w razie odmowy uiszczenia należności na rzecz Operatora przez Zleceniodawcę, do jej zapłaty zobowiązany jest Nadawca. 
  5.11. W przypadku nieobecności Odbiorcy, przedstawiciel Kuriera pozostawia awizo ze wskazaniem gdzie i kiedy Odbiorca może osobiście (lub przez upoważnionego przedstawiciela) odebrać Przesyłkę lub uzgodnić kolejną dostawę Przesyłki pod swój adres. Termin do odbioru Przesyłki przez Odbiorcę wynosi 4 dni robocze liczone od dnia następnego po dniu pozostawienia awiza. Po upływie terminu odbioru, o ile nie miał miejsca żaden z wniosków Odbiorcy lub Nadawcy, o których mowa w pkt 5.12., Przesyłka zwracana jest Nadawcy na jego koszt. 
  5.12. Na pisemny wniosek Odbiorcy lub Nadawcy, Kurier lub Operator może dodatkowo, odpłatnie świadczyć usługę przekierowania Przesyłki pod wskazany przez Odbiorcę lub Nadawcę adres. Dokonanie opisanych powyżej rozporządzeń jest możliwe po przedstawieniu przez Nadawcę lub Odbiorcę otrzymanego egzemplarza Listu przewozowego. Opłatę za przekierowanie Przesyłki ponosi odpowiednio Odbiorca lub Nadawca zgodnie z obowiązującym Cennikiem. Usługa przekierowania nie dotyczy Przesyłek za pobraniem. 
  5.13. Za odmowę przyjęcia Przesyłki uważana jest odmowa zapłaty za całość bądź część wykonanej usługi Przewozu Przesyłek lub Usługi pocztowej, a także odmowa uiszczenia należności za dokonanie przez Operatora lub Kuriera dodatkowych czynności opisanych w pkt 5.12 

   

   


  § 6. Opakowanie Przesyłki 


  6.1. Nadawca jest obowiązany oddać Operatorowi Przesyłkę w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku lub uszkodzenia. 
  6.2. Rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają opakowania, Nadawca jest obowiązany oddać Operatorowi w opakowaniu, które w szczególności powinno być: 
  - zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe, 
  - odpowiednio wytrzymałe, 
  - uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów, 
  - opisane gdy wymagają tego właściwości lub zawartość Przesyłki, poprzez oznakowanie np. „góra/dół” lub „uwaga szkło”, 
  - pozbawione wszelkich cech, które mogłoby w jakikolwiek sposób uszkodzić tę lub inne przewożone Przesyłki. 
  6.3. Opakowanie Przesyłki wlicza się do jej masy. 


  §7. Przesyłka 


  7.1. Przyjęcie Przesyłki od Nadawcy odbywa się w biurze na podstawie Listu Przewozowego lub innego Zlecenia pisemnego lub ustnego. Zlecenie można przesłać na e-mail, telefon komórkowy lub złożyć przez stronę internetową. 
  7.2. Nadawca gwarantuje, iż zawartość każdej Przesyłki jest prawidłowo i zgodnie ze stanem rzeczywistym zadeklarowana oraz opisana w Liście przewozowym. Nadawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie dane i oświadczenia jakie podaje wypełniając List przewozowy, a które to dane i oświadczenia mogą mieć wpływ na wykonanie przez Kuriera usług Przewozu Przesyłek lub Usług pocztowych. 
  7.3. Wypisanie Listu przewozowego przez Operatora lub Kuriera nie zwalnia Nadawcy od odpowiedzialności, o której mowa w wszystkich pozostałych punktach regulaminu. 
  7.4. Operator w każdym czasie może dokonać sprawdzenia wagi lub rozmiarów Przesyłki przyjętej do przewozu. 
  7.5. Jeżeli zachodzi taka konieczność Kurier może także w każdym czasie sprawdzić wagę, rozmiar i zabezpieczenie przesyłki. 
  7.6. Wykazanie niezgodności, o których mowa w pkt 7.4. i 7.5. stanowi podstawę do odmowy przyjęcia Przesyłki do przewozu, a także zmiany warunków umowy przewozu określonych w Liście przewozowym. Koszty sprawdzenia Przesyłki, o którym mowa w pkt 7.4. i 7.5. zostaną doliczone do ceny wykonywanej usługi, w przypadku stwierdzenia przez Kuriera lub Operatora niezgodności oświadczeń zawartych w Liście przewozowym ze stanem rzeczywistym po sprawdzeniu Przesyłki. 
  7.7. W przypadku naruszenia przez Nadawcę postanowień niniejszego paragrafu Operatorowi przysługuje prawo do weryfikacji naliczonych opłat za świadczone usługi poprzez dokonanie odpowiedniej zmiany ceny wykonywanej usługi, zgodnie z Cennikiem lub umową. 
  7.8 Nadawca ma obowiązek zamieścić na Przesyłce bądź jej opakowaniu podany na Liście przewozowym adres, który musi być czytelny, nie może nosić śladów wycierania lub skreśleń, a w szczególności musi posiadać kod pocztowy. 
  7.9. Przyjęcie przez Kuriera, za pośrednictwem Operatora, Przesyłki do przewozu nie uzasadnia domniemania, iż jej opakowanie oraz zawartość odpowiada warunkom zawartym w Regulaminie. 
  7.10. Zlecenie nadania przesyłki oraz podanie danych osobowych i identyfikacyjnych jest równoważne z akceptacją regulaminu.   §8. Uszkodzenie Przesyłki 


  8.1 W przypadku uszkodzenia lub ubytku Przesyłki przedstawiciel Kuriera obowiązany jest spisać protokół w obecności Odbiorcy, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku Przesyłki. Prawidłowo sporządzony protokół (podpisany przez Odbiorcę i przedstawiciela Kuriera) jest podstawą do zapłacenia odszkodowania. Wskutek przyjęcia przez Odbiorcę Przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko Kurierowi i Operatorowi. Nie dotyczy to jednak roszczeń z tytułu niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki zgłoszonych Kurierowi przez Odbiorcę nie później niż po upływie 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki. Postanowienie zawarte w zdaniu trzecim nie ma zastosowania do usług świadczonych na rzecz konsumentów. Wszelką odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie zawartości przesyłki ponosi Kurier i Ubezpieczyciel.   §9. Cennik 


  9.1Opłata za Przesyłki według obowiązującego Cennika odbywa się na podstawie wystawianych faktur VAT. Terminy i formy płatności uzgadniane są każdorazowo z Nadawcą. Każdy Nadawca ma prawo żądać aktualnego Cennika Operatora lub wyceny Przesyłki w trakcie składania zamówienia. Zlecenie nadania przesyłki oraz podanie danych osobowych i identyfikacyjnych jest równoważne z akceptacją Cennika.   §10. Wartość Przesyłki 


  10.1. Nadawca zobowiązany jest podać w Liście przewozowym, Oświadczeniu lub innej formie zlecenia rzeczywistą wartość Przesyłki i opis zawartości, jeśli przekracza ona kwotę 100,00 zł pod rygorem utraty roszczeń przeciwko Operatorowi przekraczających tę kwotę. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do usług świadczonych na rzecz konsumentów. 
  10.2. W przypadku zadeklarowania rzeczywistej wartości Przesyłki wyższej niż 100,00 zł Operator zobowiązany jest do ubezpieczenia Przesyłki w imieniu i na rzecz jej właściciela. Koszt ubezpieczenia ponosi Nadawca. Postanowienia niniejszego punktu w odniesieniu do umów zawieranych z konsumentami znajdują zastosowanie za wyraźną zgodą Klienta. 
  10.3. Nadawca i Odbiorca podpisując List przewozowy, Oświadczeniu lub składając zlecenie z zadeklarowaną wartością Przesyłki i opisem zawartości potwierdza tym samym, iż zapoznał się z warunkami zawartej na jego rzecz umowy ubezpieczenia i akceptuje je jako obowiązujące w przewozie Przesyłek o zadeklarowanej wartości powyżej 100,00 zł. 


  §11. Prawo zastawu 


  11.1 Dopóki Przesyłka znajduje się w posiadaniu Kuriera lub Operatora, Operatorowi przysługuje prawo zastawu jej celem zabezpieczenia należności Operatora, w szczególności należnego jej wynagrodzenia oraz innych kosztów, opłat, wydatków poniesionych w związku z pośrednictwem w wykonywaniu usługi, której dana Przesyłka dotyczy, jak również wszelkich innych należności wynikających z pośrednictwa w innych usług świadczonych przez Operatora i Kuriera na rzecz Nadawcy, Odbiorcy lub Zleceniodawcy. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do usług świadczonych na rzecz konsumentów. 


  §12. Odpowiedzialność 


  12.1. Kurier ponosi odpowiedzialność za niewykonanie usługi w postaci utraty Przesyłki, oraz nienależyte wykonanie usługi w postaci ubytku lub uszkodzenia Przesyłki powstałego od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie. 
  12.2. Operator i Kurier nie ponosi odpowiedzialności, o której mowa w pkt 12.1., jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie Przesyłki powstały z przyczyn leżących po stronie Nadawcy lub Odbiorcy, w szczególności z powodu niezastosowania się przez Nadawcę lub Odbiorcę do postanowień niniejszego Regulaminu, nie wywołanych winą Operatora i Kuriera albo wskutek siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć m.in. wszelkie katastrofy i kataklizmy, strajki, blokady dróg, lub inne nieprzewidziane, niezależne od Operatora i Kuriera zdarzenia. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do usług świadczonych na rzecz konsumentów. 
  12.3. Operator i Kurier nie ponosi ponadto odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu Przesyłki lub zwrotu Przesyłki jeśli: 
  - Przesyłka została źle zaadresowana (nie podano lub popełniono błąd w nazwisku, nazwie firmy, ulicy, numerze, miejscowości lub kodzie pocztowym Odbiorcy), 
  - Odbiorca zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę, 
  - zawartość faktyczna Przesyłki nie zgadza się z zawartością deklarowaną na Liście przewozowym, 
  - waga Przesyłki nie zgadza się z wagą deklarowaną na Liście przewozowym. 
  12.4. Operator i Kurier nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i utracone korzyści wynikłe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, zarówno w stosunku do Odbiorcy, Nadawcy jak i osób trzecich. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do usług świadczonych na rzecz konsumentów. 
  12.5. W razie gdy do wypłaty odszkodowania zobowiązana jest instytucja ubezpieczeniowa, Operator i Kurier nie ponosi odpowiedzialności, o której mowa w niniejszym paragrafie. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do usług świadczonych na rzecz konsumentów. 
  12.6. Odpowiedzialność Kuriera za pobrane od Odbiorcy środki pieniężne rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia przez Kuriera ich pobrania i jest ograniczona do wysokości pobranej kwoty. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do usług świadczonych na rzecz konsumentów. 
  12.7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki przyjęte przez Kuriera, które zostały opisane w § 4 niniejszego regulaminu.    

   

  §13. Postępowanie reklamacyjne 

   

  13.1 Zleceniodawcy przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej z roszczeniem o odszkodowanie lub bez takiego roszczenia.Operator dokona niezbędnych działań w celu rozpatrzenia Reklamacji przez Kuriera. 


  13.2. Podmiotami legitymowanymi do zgłoszenia reklamacji (zwanymi dalej „Reklamującymi”) są: Nadawca, Odbiorca - w przypadku gdy Nadawca zrzeknie się pisemnie na jego rzecz swego prawa do dochodzenia roszczeń, a w przypadku Przesyłek za pobraniem - Nadawca lub Odbiorca dołączając dokument zrzeczenia roszczeń od właściciela Przesyłki. 
  13.3. Wszelkie reklamacje winny być zgłoszone na piśmie w nieprzekraczalnym terminie 25 dni licząc od dnia następnego po dniu nadania Przesyłki. W przypadku utraty Przesyłki 25-dniowy termin na zgłoszenie reklamacji rozpoczyna bieg od dnia następnego po dniu, w którym zgodnie z treścią § 14 przesyłkę można było uznać za utraconą. 
  13.4. Reklamacje zgłoszone po terminie, reklamacje nieścisłe lub niekompletne (nie spełniające warunków określonych w pkt 13.5.), reklamacje uzupełnione po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jako niewniesione.  
  13.5. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: 
  - nazwę i siedzibę (adres) przewoźnika (Kuriera), 
  - nazwę oraz adres Reklamującego, 
  - tytuł reklamacji z odpowiednim uzasadnieniem, 
  - oryginał odpowiedniego protokołu/ów, o których mowa w niniejszym Regulaminie, 
  - nazwę banku i numer konta bankowego albo adres na który Kurier lub Operator powinien przekazać kwotę roszczenia;
  - udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia np. oryginał faktury obejmującej oddany do przewozu towar, 
  - potwierdzenie nadania Przesyłki (List przewozowy) - oryginał, 
  - kwotę roszczenia, 
  - dowody uiszczenia wszelkich opłat i należności wobec Operatora – oryginał;
  - wykaz załączonych dokumentów, 
  - podpis Reklamującego. 
  13.6. Termin wyjaśnienia i załatwienia reklamacji nie może przekroczyć 35 dni licząc od dnia wniesienia prawidłowo wypełnionej reklamacji. W przypadku jakichkolwiek uchybień proceduralnych zaistniałych w trakcie wnoszenia reklamacji Operator informuje o tym Nadawcę na piśmie żądając uzupełnienia lub uściślenia dokumentów reklamacyjnych w terminie 10 dni od doręczenia wezwania. Wniesienie w terminie 10 dni od wezwania uzupełnionych i uściślonych dokumentów reklamacyjnych uznaje się za zachowanie terminu, o którym mowa w pkt 13.3. Po rozpatrzeniu reklamacji przez Kuriera, Operator powiadamia Reklamującego na piśmie o uznaniu, częściowym uznaniu lub oddaleniu reklamacji. W każdym z powyższych przypadków powiadomienie zawiera: 
  - uzasadnienie sposobu załatwienia reklamacji, 
  - ewentualną kwotę odszkodowania jak i również tryb, sposób i termin przekazania należności. 

  W przypadku uwzględnienia reklamacji i przyznania odszkodowania , operator (zleceniobiorca) informuję zleceniodawcę o terminie i sposobie wypłaty odszkodowania.


  13.7. Zleceniodawcy nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczenia od aktualnych, przeszłych bądź przyszłych należności wobec Operatora.
  13.8. Zgłoszenie reklamacji nie wstrzymuje terminu zapłaty należności za wykonane usługi. 

  13.9. W przypadku odmowy uwzgl ędnienia reklamacji w całości lub w części , reklamujący może wnieść odwołanie do jednostki odwoławczej wskazanej w odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

  13.10Zgodnie z art.95 ust.1 Pp Spór cywilnoprawny między nadawcą albo adresatem a operatorem pocztowym może być zakończony ugodą w drodze postępowania mediacyjnego.

  13.11 Operator pocztowy prowadzi postępowanie reklamacyjne oraz postępowanie odwoławcze – w przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub w części.

  13.12 Nieudzielenie przez operatora pocztowego odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni lub na odwołanie od reklamacji w terminie nie dłuższym niż 30 dni , skutkuje uznaniem reklamacji;

   

   

  §14. Utrata Przesyłki 


  14.1Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w Liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu terminu przewozu uważa się za utraconą. 

   

   

  §15.Tryb i sposób wypłata odszkodowań

   

   

   

  15.1 Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację , nie może przekraczać 30 dni od dnia złożenia reklamacji,

  15.2 W przypadku uwzględnienia reklamacji i przyznania odszkodowania , operator informuję zleceniodawcę o terminie i wypłacie odszkodowania.

  15.3 Termin wypłaty odszkodowania nie może przekroczyć 30 dni od pozytywnie rozpatrzonej reklamacji wraz z przyznanym odszkodowaniem.

  15.4 Odszkodowanie wypłacane jest w palcówce Operatora Pocztowego lub na konto wskazane w reklamacji.

   

   

     §16. Usługi pocztowe 


  16.1. Do Usług pocztowych mają zastosowanie odpowiednio postanowienia Regulaminu, z uwzględnieniem poniższych postanowień. 
  16.2. Kurier w ramach Usług pocztowych od momentu przyjęcia Przesyłki do chwili jej doręczenia w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przemieszczanie Przesyłki może spowodować uszkodzenie innych Przesyłek lub mienia Kuriera lub Operatora, Operator lub Kurier może żądać jej otwarcia przez Nadawcę, a w wypadku gdy wezwanie Nadawcy do otwarcia Przesyłki jest niemożliwe lub było bezskuteczne, może zabezpieczyć Przesyłkę na własny koszt. 
  16.3. Kurier lub Operator w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Przesyłka stanowi przedmiot przestępstwa lub jej zawartość stanowi zagrożenie dla ludzi lub środowiska, powiadamia niezwłocznie właściwe służby oraz zatrzymuje i zabezpiecza Przesyłkę do chwili dokonania oględzin przez te służby. 
  16.4. Operatorowi przysługuje prawo zastawu na Przesyłce, celem zabezpieczenia należności Operatora z tytułu umowy oraz uzasadnionych dodatkowych kosztów świadczenia usług powstałych z przyczyn leżących po stronie Nadawcy lub Adresata. 
  16.5. Operator odmawia zawarcia umowy na pośrednictwo w świadczeniu Usług pocztowych albo może odstąpić od jej wykonania, jeżeli: 
  - nie są spełnione wymagania dotyczące świadczenia Usług pocztowych określone w ustawie lub w Regulaminie, 
  - zawartość lub opakowanie Przesyłki naraża osoby trzecie lub operatora na szkodę, 
  - na opakowaniu Przesyłki lub w widocznej części jej zawartości znajdują się napisy, wizerunki, rysunki lub inne znaki graficzne naruszające prawo, 
  - Usługa pocztowa miałaby być wykonywana w całości lub w części na obszarze nieobjętym zezwoleniem lub zgłoszeniem, 
  - przyjmowanie lub przemieszczanie Przesyłki jest zabronione na podstawie Regulaminu. 
  16.6. Operator może ponadto: 
  - odmówić zawarcia umowy na pośrednictwo w świadczeniu Usługi pocztowej, jeżeli Przesyłka nie spełnia określonych przez Operatora i/lub Kuriera warunków wymaganych do zawarcia umowy, 
  - odstąpić od zlecenia wykonania Usługi pocztowej przez Kuriera po zawarciu umowy o świadczenie Usługi pocztowej, jeżeli Przesyłka nie spełnia warunków określonych w umowie. 
  16.7. W przypadku odmowy zawarcia umowy lub jednostronnego odstąpienia przez Operatora od umowy na pośrednictwo w świadczeniu Usługi pocztowej z w/w przyczyn, przyjętą Przesyłkę zwraca się Nadawcy na jego koszt. Zwrotowi podlega także pobrana opłata za wykonanie usługi. 

   

  §17. Postanowienia dodatkowe 

   1. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym wynikających z umów przewozu przysługuje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. 
    17.2 Spór między Nadawcą a Operatorem dotyczących pośrednictwa w świadczeniu usługi pocztowej przez Kuriera może być przedłożony do rozstrzygnięcia w postępowaniu mediacyjnych prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

    §18. Postanowienia końcowe 

     

    18.1 Regulamin, Cennik oraz wyciąg z umowy ubezpieczenia znajdują się w siedzibie firmy. Powyższe dokumenty dostępne są także w Punkcie Obsługi Klienta Operatora.Nadawca jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed

  18.2Nadawca jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem.
  18.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18,04.2016 r.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Regulamin pośrednictwa przewozu przesyłek oraz usług pocztowych w obrocie zagranicznym FIMAX TRADE

   

  § 1. Postanowienia ogólne 


  1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług operatorskich w pośrednictwie Przewozu Przesyłek oraz Usług pocztowych w obrocie krajowym przez firmę FIMAX TRADE, ul. Stalowa 3 91-859 Łódź, zwaną dalej Operatorem. 

  1.2. Zakres działalności FIMAX TRADE obejmuje obszar całej Unii Europejskiej . 

  1.3. FIMAX TRADE Świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, prawnych, jak i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. 

   

  1.4 Katalog świadczonych usług pocztowych

  1) Przyjmowanie, rejestrowanie, sortowanie, doręczanie następujących przesyłek pocztowych:

  a) przesyłka listowa zwykła;

  b) przesyłka listowa polecona;

  c) paczka pocztowa

  2) usługi dodatkowe w następującym zakresie:

  a) usługa doręczenia przesyłki pocztowej do wybranej przez klienta lokalizacji;

  b) usługa zwrotnego potwierdzenia odbioru;

  c) usługa przesyłki pocztowej za pobraniem;

  3 )Zleceniobiorca zobowiązuje się doręczyć przesyłki pocztowe w terminie :

  a) przesyłka listowna zwykła – nie później niż 72 godziny od nadania

  b) przesyłka listowna polecona – nie później niż 48 godzin od nadania

  c) paczka pocztowa – nie później niż 48 godzin od nadania

  4) W przypadku nadania przesyłek po godz. 16,00 traktowane one będą jako nadane w dniu następnym

  5) Za czas doręczenia przesyłek uznaje się czas doręczenia przesyłek w dnich robochych ( nie wliczając sobót i dni wolnych od pracy )

  6) Odbiorca przesyłki ma obowiązek złożyć na karcie doręczeń przesyłek poleconych

  ( w przypadku przesyłek za zwrotnym potwierdzeniem odbioru – także na zwrotce), czytelny podpis tj. Imię i nazwisko wraz z datą odbioru przesyłki oraz stopień pokrewieństwa w przypadku odbioru przesyłek przez osobę inną niż wskazany adresat, która jest uprawniona do odbioru przesyłki.

  W przypadku gdy obiorcą przesyłki jest osoba prawna , przedsiębiorca lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej , przesyłkę pozostawia się za pokwitowaniem na karcie doręczeń przesyłek poleconych ( w przypadku przesyłek za zwrotnym potwierdzeniem odbioru także na zwrotce ) tj, pieczątka firmowa , podpis osoby uprawnionej do obioru przesyłki z datą odbioru .

  7) W przypadku nie obecności adresata doręczyciel pozostawia pisemne zawiadomienie , które umieszcza w skrzynce pocztowej , a w przypadku braku skrzynki w drzwiach lub innym widocznym miejscu , ze wskazaniem gdzi i kiedy adresat może osobiście lub przez pełnomocnika odebbrać przesyłkę . W przypadku nie odebrania przesyłki w ciągu 7 dni doręczyciel zostawia drugie pisemne zawiadomienie. Term i do odbioru przesyłki wynosi 14 dni licząc od dnia następnego od pozostawienia pierwszego zawiadomienia.

  8) Po upływie 14 dni przesyłka zwracana jest do nadawcy   

   

   

   

   

  § 2. Definicje pojęć 

   

   

   

   

  2.1 Operator – FIMAX TRADE Łódź ul. Stalowa 3 . NIP: 727-119-87-33, REGON: 473054340, 

  2.2. Cennik - dokument, który określa wagę i gabaryty Przesyłek wraz z podziałem na kategorie cenowe usług Świadczonych przez Operatora oraz określający terminy, w jakich te usługi mogą zostać zrealizowane. 
  2.3. List przewozowy - dokument stanowiący dowód zawarcia umowy, którym może być także przekaz elektroniczny, wydruk komputerowy lub inny dokument zawierający dane. 
  2.4. Dni robocze dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
  2.5. Nadawca - nadawca rzeczywisty, którym jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zleca wykonanie usługi Przesyłki przez Kuriera do Odbiorcy za pośrednictwem Operatora. Dane nadawcy - rzeczywistego - wpisywane są w pole uwagi lub referencja lub inne. 
  2.6. Odbiorca lub Adresat - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która jest wymienionym przez Nadawcę odbiorcą Przesyłki. 
  2.7. Kurier - Zewnętrzna firma świadcząca Usługi kurierskie: oraz Osoba dokonująca Usługi kurierskiej w imieniu tej firmy działająca na podstawie zawartej z nią umowy. 
  2.8. Paleta - rzecz lub rzeczy o wadze powyżej 30,00 kg skonsolidowane na sztywnej konstrukcji służącej do transportu większej ilości rzeczy przyjętych do przewozu; 
  2.9. Płatnik - podmiot dokonujący zapłaty, na rzecz Operatora, za zlecenie wykonania za pośrednictwem Operatora usługi, Przewozu Przesyłek, Usługi Pocztowej oraz innej dodatkowej usługi przez Kuriera. 
  2.10. Przesyłka - rzeczy przyjęte do przewozu i doręczenia na podstawie Listu Przewozowego, Oświadczenia oraz za pomocą przesłanego zlecenia na e-mail lub przez stronę internetową lub innego dokumentu przewozowego. 
  2.11. Paczka - rzecz lub rzeczy umieszczone w pojedynczym opakowaniu. 
  2.12. Przesyłka kopertowa (dalej „koperta”) - rzecz lub rzeczy umieszczone w papierowej bąbelkowej kopercie lub kartonowej kopercie ważące łącznie z opakowaniem do 1kg. 
  2.13. Przesyłka za pobraniem - usługa polegająca na doręczeniu Przesyłki i pobraniu od Adresata lub Odbiorcy określonej na Liście przewozowym kwoty pieniężnej i przekazanie jej, w terminie do 11 dni roboczych - licząc od następnego dnia roboczego po doręczeniu Przesyłki - na określony adres lub wskazane konto bankowe Nadawcy Przesyłki. Za dzień przekazania pobrania określa się dzień złożenia polecenia przelewu lub przekazu pocztowego. 
  2.14. Przewóz Przesyłek – świadczone za pośrednictwem Operatora usługi Kuriera nie mające charakteru powszechnego, polegające na zarobkowym, przyspieszonym przewozie i doręczaniu Przesyłek w przewidywanym lub gwarantowanym terminie na podstawie i zgodnie z przepisami Ustawy z 15.11.1984 r. Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz.601, z późn. zm.) nie stanowiące Usługi pocztowej. 
  2.15. Regulamin - niniejszy regulamin. 
  2.16. Usługa pocztowa - usługa wykonywana zarobkowo w obrocie krajowym polegająca na przyjmowaniu, przewozie oraz doręczaniu Przesyłek.
  2.17. Zleceniodawca - to osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zleca Operatorowi zlecenie wykonania usługi przewozowej lub pocztowej przez Kuriera. 

  § 3. Zakres obowiązywania 

   

  3.1 Wypełnienie przez Nadawcę Listu Przewozowego lub bezpośrednie przedstawienie Zlecenia pisemnego lub ustnego, bądź przesłanie zlecenia na e-mail lub też przez stronę internetową jest dowodem zapoznania się i akceptacji treści niniejszego Regulaminu oraz Cennika. Jednocześnie w tym momencie wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Cennika stają się wiążące dla obu stron chyba, że postanowienia odrębnej umowy zawartej pomiędzy stronami stanowią inaczej. 

  § 4. Wykluczenia z przewozu 

   

   

   

  4.1 Z usług Operatora i Kuriera, dotyczących pośrednictwa w zleceniach przewozu wyklucza się następujące rzeczy: 
  - których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów prawa, 
  - które z powodu swoich rozmiarów bądź masy lub innych właściwości albo ze względu na urządzenia Operatora i Kuriera nie nadają się do przewozu środkami transportowymi, 
  - niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów prawa, w tym w szczególności materiały łatwopalne, wybuchowe, radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń lub amunicję. 
  - zawierające: gotówkę, papiery wartościowe lub inne dokumenty o charakterze płatniczym; -dokumenty osobiste (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy itp.

  -przedmioty wartościowe (wyroby jubilerskie, srebro, złoto, kamienie szlachetne, dzieła sztuki, antyki, numizmatyki dużej wartości itp.);

  - futra i skóry zwierząt;

  -artykuły szybko psujące się, wymagające specjalnych warunków przewozu;

  -towary i substancje chemicznie i biologicznie aktywne; rozpuszczalniki, farby, kleje, łatwopalne żywice, butle sprężonego powietrza oraz inne przedmioty zawierające gazy; -żywe zwierzęta

  -alkohol i wyroby alkoholowe bez polskich znaków akcyzowych;

  - tytoń i wyroby tytoniowe bez polskich znaków akcyzowych;

  - leki wymagające specjalnych warunków przewozu;

  - materiały pornograficzne;

  -inne towary, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób mających z nimi styczność, bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne przesyłki;

  - inne towary, które ze względu na obowiązujące przepisy ustawy Prawo pocztowe, są zabronione lub też ustawa przewiduje wyłączność świadczenia określonych usług przez operatora 
  4.2. Ponadto Operator i Kurier nie przyjmuje do Przewozu Przesyłek: 
  - zawierających narkotyki, leki, środki psychotropowe, z wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje, 
  - zawierających rośliny i zwierzęta, 
  - zawierających zwłoki i szczątki zwłok ludzkich i zwierzęcych
  - mających na opakowaniu lub widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo, 
  - z dziełami sztuki, antykami, kamieniami i metalami szlachetnymi w jakiejkolwiek postaci bądź formie, walutami, zbywalnymi papierami wartościowymi, certyfikatami, znakami legitymacyjnymi, 
  - zawierających rzeczy łatwo psujące się, alkohol, 
  - wszelkich Przesyłek, które swoimi specyficznymi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osób mających z nimi styczność bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne Przesyłki. 
  4.3. W przypadku stwierdzenia przez Kuriera, że Nadawca naruszył powyższe postanowienia wówczas zapłaci on karę umowną w wysokości dziesięciokrotnej kwoty należnej Operatorowi z tytułu wykonania usługi pośrednictwa w usługach dotyczących przewozu i/lub usług dotyczących przewozu. Zapłata kary, o której mowa powyżej nie pozbawia Operatora prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych. Postanowienia niniejszego punktu nie stosuje się do usług świadczonych na rzecz konsumentów. 
  4.4. Operator i Kurier może odmówić wykonania usługi, w szczególności w następujących przypadkach: 
  - niemożności jej wykonania z uwagi na określony czas lub miejsce dostarczenia Przesyłki, 
  - niewłaściwego zabezpieczenia Przesyłki przez Nadawcę, 
  - gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub wagi Przesyłki nie zgadza się ze stanem faktycznym, 
  - gdy wartość Przesyłki przekracza kwotę 100.000,00 zł. 

   § 5. Warunki świadczenia usług 

   

  5.1 Przesyłka po telefonicznym i/lub e-mailowym i/lub internetowym zgłoszeniu przez Nadawcę lub Zleceniodawcę jest odbierana spod wskazanego adresu w danej lokalizacji, bądź może zostać nadana w Biurze Obsługi Klienta 91-859 Łódż, ul.Stalowa 3 w godzinach otwarcia 10-18. 
  5.2. Operator zleca wykonanie usługi, a Kurier przesyła Przesyłki w przewidywanym terminie doręczenia lub gwarantowanym terminie doręczenia, ktory wynosi:

  a)list zwykły nie później niż 72 godziny po dniu nadania

  b)list polecony i list za zwrotnym potwierdzeniem odbioru- 48 godzin

  5.3Termin określony w punkcie 5.2 dotyczy przesyłek nadanych do godziny 16.00.

  5.4 W przypadku nadania przesyłek po godzinie 16.00 , traktowane one będą jako nadane w dniu następnym.

  5.5 Czas doręczenia przesyłek liczony jest w dniach roboczych (nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy).


  5.6. Standardem jest dostarczanie Przesyłki do rąk własnych Odbiorcy. W przypadku gdy Odbiorcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej Przesyłkę pozostawia się za pokwitowaniem w kancelarii, recepcji lub też w miejscu pełniącym podobną funkcję. 
  5.7. W przypadku gdy Odbiorca odmówi przyjęcia Przesyłki jest ona zwracana Nadawcy. W przypadku gdy Nadawca także odmówi przyjęcia takiej Przesyłki, Przesyłkę przechowuje Kurier lub Operator na zasadach opisanych w pkt 5.8
  5.8. Kurier lub Operator przechowuje Przesyłkę, o której mowa w pkt 5.7. przez okres 30 dni od terminu odbioru Przesyłki. Jeśli w tym terminie Nadawca nie wskaże wykonalnych wskazówek do usunięcia przeszkody w przewozie, Kurier lub Operator na zasadach określonych w przepisach prawa dokona likwidacji takiej Przesyłki. 
  5.9. Nadawcę odmawiającego przyjęcia Przesyłki uważa się za poinformowanego o zamierzonej likwidacji Przesyłki. Koszty przewozu (w obie strony) oraz przechowania ponosi w całości Nadawca. 
  5.10. W przypadku wykonywania usługi pośrednictwa w przewozie przesyłek lub usługi Przewozu Przesyłek, Usługi pocztowej lub usługi dodatkowej na zlecenie Zleceniodawcy i na jego koszt, w razie odmowy uiszczenia należności na rzecz Operatora przez Zleceniodawcę, do jej zapłaty zobowiązany jest Nadawca. 
  5.11. W przypadku nieobecności Odbiorcy, przedstawiciel Kuriera pozostawia awizo ze wskazaniem gdzie i kiedy Odbiorca może osobiście (lub przez upoważnionego przedstawiciela) odebrać Przesyłkę lub uzgodnić kolejną dostawę Przesyłki pod swój adres. Termin do odbioru Przesyłki przez Odbiorcę wynosi 4 dni robocze liczone od dnia następnego po dniu pozostawienia awiza. Po upływie terminu odbioru, o ile nie miał miejsca żaden z wniosków Odbiorcy lub Nadawcy, o których mowa w pkt 5.12., Przesyłka zwracana jest Nadawcy na jego koszt. 
  5.12. Na pisemny wniosek Odbiorcy lub Nadawcy, Kurier lub Operator może dodatkowo, odpłatnie świadczyć usługę przekierowania Przesyłki pod wskazany przez Odbiorcę lub Nadawcę adres. Dokonanie opisanych powyżej rozporządzeń jest możliwe po przedstawieniu przez Nadawcę lub Odbiorcę otrzymanego egzemplarza Listu przewozowego. Opłatę za przekierowanie Przesyłki ponosi odpowiednio Odbiorca lub Nadawca zgodnie z obowiązującym Cennikiem. Usługa przekierowania nie dotyczy Przesyłek za pobraniem. 
  5.13. Za odmowę przyjęcia Przesyłki uważana jest odmowa zapłaty za całość bądź część wykonanej usługi Przewozu Przesyłek lub Usługi pocztowej, a także odmowa uiszczenia należności za dokonanie przez Operatora lub Kuriera dodatkowych czynności opisanych w pkt 5.12 

   

   

   


  § 6. Opakowanie Przesyłki 


  6.1. Nadawca jest obowiązany oddać Operatorowi Przesyłkę w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku lub uszkodzenia. 
  6.2. Rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają opakowania, Nadawca jest obowiązany oddać Operatorowi w opakowaniu, które w szczególności powinno być: 
  - zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe, 
  - odpowiednio wytrzymałe, 
  - uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów, 
  - opisane gdy wymagają tego właściwości lub zawartość Przesyłki, poprzez oznakowanie np. „góra/dół” lub „uwaga szkło”, 
  - pozbawione wszelkich cech, które mogłoby w jakikolwiek sposób uszkodzić tę lub inne przewożone Przesyłki. 
  6.3. Opakowanie Przesyłki wlicza się do jej masy. 


  §7. Przesyłka 


  7.1. Przyjęcie Przesyłki od Nadawcy odbywa się w biurze na podstawie Listu Przewozowego lub innego Zlecenia pisemnego lub ustnego. Zlecenie można przesłać na e-mail, telefon komórkowy lub złożyć przez stronę internetową. 
  7.2. Nadawca gwarantuje, iż zawartość każdej Przesyłki jest prawidłowo i zgodnie ze stanem rzeczywistym zadeklarowana oraz opisana w Liście przewozowym. Nadawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie dane i oświadczenia jakie podaje wypełniając List przewozowy, a które to dane i oświadczenia mogą mieć wpływ na wykonanie przez Kuriera usług Przewozu Przesyłek lub Usług pocztowych. 
  7.3. Wypisanie Listu przewozowego przez Operatora lub Kuriera nie zwalnia Nadawcy od odpowiedzialności, o której mowa w wszystkich pozostałych punktach regulaminu. 
  7.4. Operator w każdym czasie może dokonać sprawdzenia wagi lub rozmiarów Przesyłki przyjętej do przewozu. 
  7.5. Jeżeli zachodzi taka konieczność Kurier może także w każdym czasie sprawdzić wagę, rozmiar i zabezpieczenie przesyłki. 
  7.6. Wykazanie niezgodności, o których mowa w pkt 7.4. i 7.5. stanowi podstawę do odmowy przyjęcia Przesyłki do przewozu, a także zmiany warunków umowy przewozu określonych w Liście przewozowym. Koszty sprawdzenia Przesyłki, o którym mowa w pkt 7.4. i 7.5. zostaną doliczone do ceny wykonywanej usługi, w przypadku stwierdzenia przez Kuriera lub Operatora niezgodności oświadczeń zawartych w Liście przewozowym ze stanem rzeczywistym po sprawdzeniu Przesyłki. 
  7.7. W przypadku naruszenia przez Nadawcę postanowień niniejszego paragrafu Operatorowi przysługuje prawo do weryfikacji naliczonych opłat za świadczone usługi poprzez dokonanie odpowiedniej zmiany ceny wykonywanej usługi, zgodnie z Cennikiem lub umową. 
  7.8 Nadawca ma obowiązek zamieścić na Przesyłce bądź jej opakowaniu podany na Liście przewozowym adres, który musi być czytelny, nie może nosić śladów wycierania lub skreśleń, a w szczególności musi posiadać kod pocztowy. 
  7.9. Przyjęcie przez Kuriera, za pośrednictwem Operatora, Przesyłki do przewozu nie uzasadnia domniemania, iż jej opakowanie oraz zawartość odpowiada warunkom zawartym w Regulaminie. 
  7.10. Zlecenie nadania przesyłki oraz podanie danych osobowych i identyfikacyjnych jest równoważne z akceptacją regulaminu.   §8. Uszkodzenie Przesyłki 


  8.1 W przypadku uszkodzenia lub ubytku Przesyłki przedstawiciel Kuriera obowiązany jest spisać protokół w obecności Odbiorcy, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku Przesyłki. Prawidłowo sporządzony protokół (podpisany przez Odbiorcę i przedstawiciela Kuriera) jest podstawą do zapłacenia odszkodowania. Wskutek przyjęcia przez Odbiorcę Przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko Kurierowi i Operatorowi. Nie dotyczy to jednak roszczeń z tytułu niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki zgłoszonych Kurierowi przez Odbiorcę nie później niż po upływie 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki. Postanowienie zawarte w zdaniu trzecim nie ma zastosowania do usług świadczonych na rzecz konsumentów. Wszelką odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie zawartości przesyłki ponosi Kurier i Ubezpieczyciel.   §9. Cennik 


  9.1 Opłata za Przesyłki według obowiązującego Cennika odbywa się na podstawie wystawianych faktur VAT. Terminy i formy płatności uzgadniane są każdorazowo z Nadawcą. Każdy Nadawca ma prawo żądać aktualnego Cennika Operatora lub wyceny Przesyłki w trakcie składania zamówienia. Zlecenie nadania przesyłki oraz podanie danych osobowych i identyfikacyjnych jest równoważne z akceptacją Cennika.   §10. Wartość Przesyłki 


  10.1. Nadawca zobowiązany jest podać w Liście przewozowym, Oświadczeniu lub innej formie zlecenia rzeczywistą wartość Przesyłki i opis zawartości, jeśli przekracza ona kwotę 100,00 zł pod rygorem utraty roszczeń przeciwko Operatorowi przekraczających tę kwotę. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do usług świadczonych na rzecz konsumentów. 
  10.2. W przypadku zadeklarowania rzeczywistej wartości Przesyłki wyższej niż 100,00 zł Operator zobowiązany jest do ubezpieczenia Przesyłki w imieniu i na rzecz jej właściciela. Koszt ubezpieczenia ponosi Nadawca. Postanowienia niniejszego punktu w odniesieniu do umów zawieranych z konsumentami znajdują zastosowanie za wyraźną zgodą Klienta. 
  10.3. Nadawca i Odbiorca podpisując List przewozowy, Oświadczeniu lub składając zlecenie z zadeklarowaną wartością Przesyłki i opisem zawartości potwierdza tym samym, iż zapoznał się z warunkami zawartej na jego rzecz umowy ubezpieczenia i akceptuje je jako obowiązujące w przewozie Przesyłek o zadeklarowanej wartości powyżej 100,00 zł. 


  §11. Prawo zastawu 


  11.1 Dopóki Przesyłka znajduje się w posiadaniu Kuriera lub Operatora, Operatorowi przysługuje prawo zastawu jej celem zabezpieczenia należności Operatora, w szczególności należnego jej wynagrodzenia oraz innych kosztów, opłat, wydatków poniesionych w związku z pośrednictwem w wykonywaniu usługi, której dana Przesyłka dotyczy, jak również wszelkich innych należności wynikających z pośrednictwa w innych usług świadczonych przez Operatora i Kuriera na rzecz Nadawcy, Odbiorcy lub Zleceniodawcy. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do usług świadczonych na rzecz konsumentów. 


  §12. Odpowiedzialność 


  12.1. Kurier ponosi odpowiedzialność za niewykonanie usługi w postaci utraty Przesyłki, oraz nienależyte wykonanie usługi w postaci ubytku lub uszkodzenia Przesyłki powstałego od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie. 
  12.2. Operator i Kurier nie ponosi odpowiedzialności, o której mowa w pkt 12.1., jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie Przesyłki powstały z przyczyn leżących po stronie Nadawcy lub Odbiorcy, w szczególności z powodu niezastosowania się przez Nadawcę lub Odbiorcę do postanowień niniejszego Regulaminu, nie wywołanych winą Operatora i Kuriera albo wskutek siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć m.in. wszelkie katastrofy i kataklizmy, strajki, blokady dróg, lub inne nieprzewidziane, niezależne od Operatora i Kuriera zdarzenia. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do usług świadczonych na rzecz konsumentów. 
  12.3. Operator i Kurier nie ponosi ponadto odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu Przesyłki lub zwrotu Przesyłki jeśli: 
  - Przesyłka została źle zaadresowana (nie podano lub popełniono błąd w nazwisku, nazwie firmy, ulicy, numerze, miejscowości lub kodzie pocztowym Odbiorcy), 
  - Odbiorca zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę, 
  - zawartość faktyczna Przesyłki nie zgadza się z zawartością deklarowaną na Liście przewozowym, 
  - waga Przesyłki nie zgadza się z wagą deklarowaną na Liście przewozowym. 
  12.4. Operator i Kurier nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i utracone korzyści wynikłe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, zarówno w stosunku do Odbiorcy, Nadawcy jak i osób trzecich. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do usług świadczonych na rzecz konsumentów. 
  12.5. W razie gdy do wypłaty odszkodowania zobowiązana jest instytucja ubezpieczeniowa, Operator i Kurier nie ponosi odpowiedzialności, o której mowa w niniejszym paragrafie. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do usług świadczonych na rzecz konsumentów. 
  12.6. Odpowiedzialność Kuriera za pobrane od Odbiorcy środki pieniężne rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia przez Kuriera ich pobrania i jest ograniczona do wysokości pobranej kwoty. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do usług świadczonych na rzecz konsumentów. 
  12.7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki przyjęte przez Kuriera, które zostały opisane w § 4 niniejszego regulaminu.   §13. Postępowanie reklamacyjne 


  13.1. Wszelkie reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi Kuriera przyjmuje Operator w siedzibie firmy. Operator dokona niezbędnych działań w celu rozpatrzenia Reklamacji przez Kuriera. 
  13.2. Podmiotami legitymowanymi do zgłoszenia reklamacji (zwanymi dalej „Reklamującymi”) są: Nadawca, Odbiorca - w przypadku gdy Nadawca zrzeknie się pisemnie na jego rzecz swego prawa do dochodzenia roszczeń, a w przypadku Przesyłek za pobraniem - Nadawca lub Odbiorca dołączając dokument zrzeczenia roszczeń od właściciela Przesyłki. 
  13.3. Wszelkie reklamacje winny być zgłoszone na piśmie w nieprzekraczalnym terminie 25 dni licząc od dnia następnego po dniu nadania Przesyłki. W przypadku utraty Przesyłki 25-dniowy termin na zgłoszenie reklamacji rozpoczyna bieg od dnia następnego po dniu, w którym zgodnie z treścią § 14 przesyłkę można było uznać za utraconą. 
  13.4. Reklamacje zgłoszone po terminie, reklamacje nieścisłe lub niekompletne (nie spełniające warunków określonych w pkt 13.5.), reklamacje uzupełnione po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jako niewniesione. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do usług świadczonych na rzecz konsumentów. 
  13.5. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: 
  - nazwę i siedzibę (adres) przewoźnika (Kuriera), 
  - nazwę oraz adres Reklamującego, 
  - tytuł reklamacji z odpowiednim uzasadnieniem, 
  - oryginał odpowiedniego protokołu/ów, o których mowa w niniejszym Regulaminie, 
  - nazwę banku i numer konta bankowego albo adres na który Kurier lub Operator powinien przekazać kwotę roszczenia; postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do usług świadczonych na rzecz konsumentów. 
  - udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia np. oryginał faktury obejmującej oddany do przewozu towar, 
  - potwierdzenie nadania Przesyłki (List przewozowy) - oryginał, 
  - kwotę roszczenia, 
  - dowody uiszczenia wszelkich opłat i należności wobec Operatora – oryginał; postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do usług świadczonych na rzecz konsumentów. 
  - wykaz załączonych dokumentów, 
  - podpis Reklamującego. 
  13.6. Termin wyjaśnienia i załatwienia reklamacji nie może przekroczyć 35 dni licząc od dnia wniesienia prawidłowo wypełnionej reklamacji. W przypadku jakichkolwiek uchybień proceduralnych zaistniałych w trakcie wnoszenia reklamacji Operator informuje o tym Nadawcę na piśmie żądając uzupełnienia lub uściślenia dokumentów reklamacyjnych w terminie 10 dni od doręczenia wezwania. Wniesienie w terminie 10 dni od wezwania uzupełnionych i uściślonych dokumentów reklamacyjnych uznaje się za zachowanie terminu, o którym mowa w pkt 13.3. Po rozpatrzeniu reklamacji przez Kuriera, Operator powiadamia Reklamującego na piśmie o uznaniu, częściowym uznaniu lub oddaleniu reklamacji. W każdym z powyższych przypadków powiadomienie zawiera: 
  - uzasadnienie sposobu załatwienia reklamacji, 
  - ewentualną kwotę odszkodowania jak i również tryb, sposób i termin przekazania należności. 
  13.7. Zleceniodawcy nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczenia od aktualnych, przeszłych bądź przyszłych należności wobec Operatora. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do usług świadczonych na rzecz konsumentów. 
  13.8. Zgłoszenie reklamacji nie wstrzymuje terminu zapłaty należności za wykonane usługi. 


  §14. Utrata Przesyłki 


  14.1 Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w Liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu terminu przewozu uważa się za utraconą. 

   

   

   

  §15. Postępowanie reklamacyjne oraz tryb i sposób wypłata odszkodowań

   

   

  15.1 Reklamacje z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi powinny być zgłoszone na piśmie w terminie 30 dni licząc od dnia następnego po dniu nadania przesyłki.

  15.2 Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

  -Nazwę i adres przewoźnika

  -Nazwę i adres reklamującego

  -tytuł i adres wraz z uzasadnieniem

  -nazwę banku i numer konta bądź adres na który będzie przekazana kwota roszczenia;

  -udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia np. oryginał faktury,

  -potwierdzenie nadania przesyłki (list przewozowy)

  -kwotę roszczenia

  -podpis reklamującego.

  -datę sporządzenia reklamacji

  -wykaz załączonych dokumentów;

  15.3Termin realizacji reklamacji nie może przekroczyć 30 dni licząc od dnia wniesienia prawidłowo wypełnionej reklamacji;

  15.4Po rozpatrzeniu reklamacji FIMAX TRADE powiadamia na piśnie Reklamującego o uznaniu, bądź częściowym uznaniu lub oddaleniu reklamacji wraz z uzasadnieniem sposobu załatwienia reklamacji, wypłacie roszczenia z podaniem terminu przekazania należności;

  15.5Zgłoszenie reklamacji nie wstrzymuje terminu zapłaty należności za wykonane usługi;

  15.6. Drogę postępowania reklamacyjnego w odniesieniu do usług pocztowych uważa się za wyczerpaną w przypadku odmowy uznania reklamacji przez operatora pocztowego albo niezapłacenia dochodzonej należności w terminie 30 dni od dnia wniesienia reklamacji.

  15.7Zgodnie z art.95 ust.1 Pp Spór cywilnoprawny między nadawcą albo adresatem a operatorem pocztowym może być zakończony ugodą w drodze postępowania mediacyjnego.

  15.8 Operator pocztowy prowadzi postępowanie reklamacyjne oraz postępowanie odwoławcze – w przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub w części.

  15.9 Nieudzielenie przez operatora pocztowego odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni lub na odwołanie od reklamacji w terminie nie dłuższym niż 30 dni , skutkuje uznaniem reklamacji;

   

   

      

  §16. Usługi pocztowe 


  16.1. Do Usług pocztowych mają zastosowanie odpowiednio postanowienia Regulaminu, z uwzględnieniem poniższych postanowień. 
  16.2. Kurier w ramach Usług pocztowych od momentu przyjęcia Przesyłki do chwili jej doręczenia w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przemieszczanie Przesyłki może spowodować uszkodzenie innych Przesyłek lub mienia Kuriera lub Operatora, Operator lub Kurier może żądać jej otwarcia przez Nadawcę, a w wypadku gdy wezwanie Nadawcy do otwarcia Przesyłki jest niemożliwe lub było bezskuteczne, może zabezpieczyć Przesyłkę na własny koszt. 
  16.3. Kurier lub Operator w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Przesyłka stanowi przedmiot przestępstwa lub jej zawartość stanowi zagrożenie dla ludzi lub środowiska, powiadamia niezwłocznie właściwe służby oraz zatrzymuje i zabezpiecza Przesyłkę do chwili dokonania oględzin przez te służby. 
  16.4. Operatorowi przysługuje prawo zastawu na Przesyłce, celem zabezpieczenia należności Operatora z tytułu umowy oraz uzasadnionych dodatkowych kosztów świadczenia usług powstałych z przyczyn leżących po stronie Nadawcy lub Adresata. 
  16.5. Operator odmawia zawarcia umowy na pośrednictwo w świadczeniu Usług pocztowych albo może odstąpić od jej wykonania, jeżeli: 
  - nie są spełnione wymagania dotyczące świadczenia Usług pocztowych określone w ustawie lub w Regulaminie, 
  - zawartość lub opakowanie Przesyłki naraża osoby trzecie lub operatora na szkodę, 
  - na opakowaniu Przesyłki lub w widocznej części jej zawartości znajdują się napisy, wizerunki, rysunki lub inne znaki graficzne naruszające prawo, 
  - Usługa pocztowa miałaby być wykonywana w całości lub w części na obszarze nieobjętym zezwoleniem lub zgłoszeniem, 
  - przyjmowanie lub przemieszczanie Przesyłki jest zabronione na podstawie Regulaminu. 
  16.6. Operator może ponadto: 
  - odmówić zawarcia umowy na pośrednictwo w świadczeniu Usługi pocztowej, jeżeli Przesyłka nie spełnia określonych przez Operatora i/lub Kuriera warunków wymaganych do zawarcia umowy, 
  - odstąpić od zlecenia wykonania Usługi pocztowej przez Kuriera po zawarciu umowy o świadczenie Usługi pocztowej, jeżeli Przesyłka nie spełnia warunków określonych w umowie. 
  16.7. W przypadku odmowy zawarcia umowy lub jednostronnego odstąpienia przez Operatora od umowy na pośrednictwo w świadczeniu Usługi pocztowej z w/w przyczyn, przyjętą Przesyłkę zwraca się Nadawcy na jego koszt. Zwrotowi podlega także pobrana opłata za wykonanie usługi. 


  §17. Postanowienia dodatkowe 


  17.1 Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym wynikających z umów przewozu przysługuje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. 
  17.2 Spór między Nadawcą a Operatorem dotyczących pośrednictwa w świadczeniu usługi pocztowej przez Kuriera może być przedłożony do rozstrzygnięcia w postępowaniu mediacyjnych prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

  §18. Postanowienia końcowe 


  18.1. Regulamin, Cennik oraz wyciąg z umowy ubezpieczenia znajdują się w siedzibie firmy. Powyższe dokumenty dostępne są także w Punkcie Obsługi Klienta Operatora. Nadawca jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem. 
  18.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18,04.2016 r.

   

   

   

   

  Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
  Zamknij
  pixelpixelpixelpixelpixel